Bokgoni bja Basadi

Publisher Macmillan South Africa
Print Price R 121.95
Print ISBN 9781431029068
WPDF Price R 97.95
WPDF ISBN 9781431046614
Bokgoni bja Basadi ke tiragatšo ye e lego mabapi le banyalani ba ba bego ba phela ka lethabo. Lethabo leo le ile la fela morago ga gore monna a thome go šoma bjalo ka Polokwane, a se sa robala gae ka mehla. Yena o ile a se sa hlokomela lapa la gagwe nakong ya ge a be a šoma toropongkgolo yeo. Tiragatšo ye e kgethetšwe barutwana ba mphato wa 11 ke ba Kgoro ya Thuto ya Motheo, yona e obamela dinyakwa ka moka tša Setatamente sa Pholisi ya Lenaneothuto le Kelo (SEPHOLEKE) le dinyakwa tša ditlhahlobo tša Mphato wa 11 tša Sepedi Leleme la Gae.