Publisher Macmillan South Africa
Print Price R 132.95
Print ISBN 9781431028641
WPDF Price R 106.95
WPDF ISBN 9781431046607
Malefane ke tshwantshiso e buang ka tlhekefetso le meharo. Malefane o ne a tseba seo a se batlang bophelong, mme o ne a sa dumelle eng kapa eng ho mo kgelosa le ho mo sitisa ho hlella toro ya hae.Tshwantshiso ena e kgethilwe ke Lefapha la Th uto ya Motheo bakeng sa ho balwa Kereiting ya 11, mme e hlelletse ditlhoko tsohle tsa Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso tse hlokwang bakeng sa Ditlhahlobo tsa Kereiti ya 11 tsa Sesotho Puo ya Lapeng.