Publisher Macmillan South Africa
WPDF Price R 91.95
WPDF ISBN 9781431046683
Tibuya Emphandzeni ngumbhalo logcogcelwe ndzawonye lonetindzaba temdzabu letibuciko bemlomo lobuFaka ekhatsi tinganekwane letihleleke ngalendlela lelandzelako: tinganeko, tinganeko-tilwane, tinsumo, tinsumansumane nematekelo. Kulokuhaywako: tibongo, tinanatelo, netingoma. Inkhulumobuciko: taga, tisho netiphicaphicwano. Kunaloku labatsi Tinkhwele Tekudvumisa lokuke babhali baticambele futsi kusetjentiselwa kujabulisa bantfu kutsi batfokote, bahleke, banikane imibono, imicabango, tinkholelo, tingucuko netindlela bantfu labaphilisana ngato kute bangete lwati lwekuvisisa emasiko abo. Lelibhuku letinganekwane likhetfwe Litiko Letemfundvo lekumele lifundvwe ebangeni lelishumi nakubili (Libanga 11) Lencwadzi yetinganekwane yincenye yeluhlu lwetincwadzi lolukhetfwe Litiko Letemfundvo letawufundvwa ebangeni lelishumi nakubili (Libanga 11), futsi isezingeni lelisetulu lelifaka wonkhe umtsetfo lekufanele ulandzelwe kuSitatimende Yavelonkhe Yekharikhulamu nekuHlola kuloLulwimi Lwasekhaya, Siswati neluhlolo lwelibanga lelishumi nakubili.