Lengwalo

Publisher Macmillan South Africa
WPDF Price R 97.95
WPDF ISBN 9781431046713
Lengwalo ke paditseka yeo e lego mabapi le polao ya go makatša. Bagononelwa polaong ye ke moanegwathwadi e lego Letshela le mosadi wa mogwera wa gagwe. Paditseka ye e kgethetšwe barutwana ba mphato wa 10 ke ba Kgoro ya Th uto ya Motheo, yona e obamela dinyakwa ka moka tša Setatamente sa Pholisi ya Lenaneothuto le Kelo (SEPHOLEKE) le dinyakwa tša ditlhahlobo tša Mphato wa 10 tša Sepedi Leleme la Gae.