Publisher Macmillan South Africa
Print Price R 133.95
Print ISBN 9781431029174
WPDF Price R 107.95
WPDF ISBN 9781431046676
Imilozana Yokudumisa yi-buthelelo etja ekarisako yeenkondlo ezitlolwe ziimbongi ezihlukahlukeneko zenarha le mazombe begodu ziveza iinkhathi ezihlukeneko zepilo neendlela ezihlukeneko.Iinkondlo ezingaphakathi kwe-buthelelweli zikhethwe mNyango wezeFundo esiSekelo ukobana zifundwe eGreyidini le-11 ngombana zihlangabezana nemigomo yoMthethokambiso weKharikhyulamu yokuHlola yesiNdebele Ilimi leKhaya eenhlahlubeni zeGreyidi le-11.