Big Book 4-Sikhululekile esikolweni sethu namanye amabali

Publisher Macmillan South Africa
Print Price R 108.95
Print ISBN 9781431056385

 

• Yincwadi yesikolo ebandakanya abafundi kwiindidi zemixholo, ikhuthaza ekufundeni.

• Ifanele abafundi boMzantsi Afrika abakwiimeko kwanenkcubeko eyahlukeneyo.

• Yimibhalo equlunqwe ziingcaphephe zezo lwimi.

• Ilungiselelwe amanqanaba okufunda ahlukileyo.

• Lencwadi iquka amabali engqikelelo namabali anika inkcazelo.